Política de Privacitat


CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

A. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Titular: CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA (en endavant Turisme de Barcelona).
  • Domicili social: passatge de la Concepció, 7-9. 08008 Barcelona
  • CIF: P-5890003-F
  • Telèfon: +34 93 368 97 00
  • Adreça electrònica: info@barcelonaturisme.com

B. IDENTIFICACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

El RESPONSABLE, a fi de garantir la seguretat de les vostres dades, ha designat un delegat de protecció de dades (DPD):

C. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA tractarà les vostres dades de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

1. Respondre a les qüestions que l’interessat faci arribar al responsable.
1.1. Termini de conservació: les dades seran tractades fins a resoldre la qüestió plantejada per l’interessat. Després d’això, seran conservades durant cinc (5) anys per a la possible formulació, exercici o la defensa de reclamacions.
1.2. Base jurídica: consentiment de l’interessat.

2. Tramitar encàrrecs de peticions de productes o serveis realitzats per l’usuari.
2.1. Termini de conservació: les dades seran tractades mentre duri la relació contractual. Després d’això, seran conservades durant el termini legal vigent en matèria fiscal i contractual.
2.2. Base jurídica: relació comercial.

3. Trametre comunicacions electròniques sobre notícies i actualitzacions de productes i/o serveis del responsable.
3.1. Termini de conservació: les dades seran tractades mentre no us oposeu al tractament o retireu el consentiment.
3.2. Base jurídica: consentiment de l’interessat. Us informem que podeu retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament realitzat amb anterioritat pel responsable.

4. Tractament de dades en relació amb la remissió de CV

En el cas que ens remeteu el CV per via electrònica tractarem les vostres dades per tal de valorar i gestionar la vostra sol·licitud d’ocupació i, si s’escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, per tal d’oferir-vos llocs que s’ajustin al vostre perfil. Llevat que s’indiqui el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, per la qual cosa no aportar-les impedirà la continuïtat del procés de selecció.

4.1 Termini màxim de conservació: un any des de la recepció.
4.2 Base jurídica: consentiment de l’interessat.

5. Tractament d’imatges de videovigilància a les instal·lacions de Turisme de Barcelona
5.1 Termini màxim de conservació: 30 dies.
5.2 Base jurídica: interès legítim.

D. DESTINATARIS DE LES DADES

CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA us informa que en el cas que adquiriu un producte a la botiga en línia de TURISME DE BARCELONA, les vostres dades podran 3 ser cedides a l’operador o empresa que presti el servei sempre que sigui necessari per a la correcta prestació del servei.

Així mateix, en ocasions, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual existent, les vostres dades poden ser comunicades a tercers:

  • Administracions públiques amb competència en els nostres sectors d’activitat per tramitar el servei contractat o quan així ho estableixi la normativa vigent.
  • Les forces i cossos de seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la llei.
  • Els bancs i entitats financeres per cobrar els serveis oferts.
  • Altres professionals de l’àmbit jurídic, màrqueting, publicitari, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per executar els serveis contractats.

E. ELS VOSTRES DRETS

Us informem que podeu exercir els següents drets en qualsevol moment i de manera gratuïta en relació a les vostres dades:

a. Dret d’accés
b. Dret de rectificació o supressió
c. Dret a la limitació del tractament
d. Dret a la portabilitat
e. Dret d’oposició
f. Dret a revocar-ne el consentiment

L’exercici d’aquests drets es pot realitzar enviant un correu electrònic a barcelonaturismedpo@herrero.es indicant clarament quin dret voleu exercir. També podeu dirigir-vos a través de correu postal al domicili social del responsable que figura en el punt 1 de la present política de privacitat. Podreu retirar el vostre consentiment prestat per rebre comunicacions comercials periòdiques prement l’enllaç que trobareu a cadascuna de les comunicacions comercials rebudes amb la llegenda “Donar-me de baixa”. Per obtenir més informació sobre els vostres drets podeu contactar amb el delegat de protecció de dades.

Addicionalment, us informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment en el cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets. Podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels telèfons 901 100 099 i 912 663 517 o visitant-los a l’adreça c/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. 4

F. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per tractar les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.